Return to site

Model OpenMesh nào tương thích chuyển về PlasmaCloud

Thiết bị OpenMesh và Cloudtrax được thông báo sẽ End of Sale từ tháng 12 năm 2018

Các thiết bị OpenMesh đang hoạt động trên Cloudtrax được khuyến khích chuyển về Plasma Cloud để không gián đoạn sử dụng

Các model OpenMesh sau đã được kiểm tra tính tương thích khi chuyển từ Cloudtrax về PlasmaCloud

broken image